Voertuigtechniek

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming voertuigtechniek

Wij zijn blij met uw interesse voor onze website. Wij hechten zeer aan de bescherming van uw privacy. Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, informeren wij u hieronder uitgebreid hoe wij met uw gegevens omgaan.

Algemene informatie over gegevensbescherming

Persoonsgegevens worden door AL-KO voertuigtechniek alleen verzameld, gebruikt en doorgegeven indien dit wettelijk is toegestaan of indien u hiermee aantoonbaar instemt.
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Deze privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij houden ons aan de beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens volgens art. 5 van de AVG. De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op rechtmatigheid, eerlijke verwerking, transparantie

 • voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden
 • voor de doeleinden van de verwerking, beperkt tot hetgeen noodzakelijk is ("gegevensminimalisering")
 • nauwkeurig en zo nodig geactualiseerd
 • alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, en
 • met inbegrip van een passende waarborg voor de veiligheid van de persoonsgegevens.

Als wij externe dienstverleners gebruiken om onze bedrijfsprocessen uit te voeren, ontvangen zij gegevens voor zover nodig volgens art. art. 28 van de AVG. Heb er begrip voor dat wij de individuele dienstverleners niet zomaar bekendmaken. Uw rechten inzake gegevensbescherming worden echter uitgebreid gewaarborgd overeenkomstig de specificaties van de opgedragen verwerking.

Algemene informatie over IT-beveiliging

AL-KO voertuigtechniek neemt uitgebreide voorzorgsmaatregelen om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Wij laten ons leiden door ISO/IEC 27001 en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies van integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid.
Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens vindt u in het desbetreffende privacybeleid.

Uw AL-KO voertuigtechniek
  versie: 30-04-2019

Informatie overeenkomstig artikel 13 van de AVG voor bezoekers van de website

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Als beheerders van deze pagina's nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit Privacybeleid. Wij wijzen u er echter op dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

AL-KO Vehicle Technology Group GmbH.
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
Telefoon: + 49 (8221) - 970
E-mail: info@alko-tech.com

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:
Stephan Hinz
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz​
E-Mail:dataprotection@alko-tech.com

De gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

 • Gegevensverwerking op basis van uw toestemming (art. 6 para. 1, lid a van de AVG)
  Voor zover wij van u toestemming hebben gekregen om persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te verwerken (bijv. om gepersonaliseerde reclame te ontvangen, voor identificatiedoeleinden), is de verwerking op deze grondslag rechtmatig. De verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de herroeping van toestemmingsverklaringen die u ons vóór de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 heeft gegeven. De herroeping van de toestemming geldt voor de toekomst en laat de rechtmatigheid van de tot de herroeping verwerkte gegevens onverlet.
 • Gegevensverwerking voor legitiem belang (art. 6 para. 1, lid f van de AVG)
  Wij verwerken uw gegevens op een rechtmatige manier om onze legitieme belangen te beschermen. Dit omvat het gebruik van uw persoonsgegevens om
  • u te informeren over onze producten en diensten
  • maatregelen uit te voeren voor de verbetering en ontwikkeling van de diensten en producten om u een aangepaste aanpak en geoptimaliseerde diensten te kunnen aanbieden
  • rechtsvorderingen te doen gelden en ons te verdedigen in juridische geschillen
  • strafbare feiten te onderzoeken of te voorkomen
  • uw gegevens anoniem te gebruiken voor analysedoeleinden.

Indien wij uw persoonsgegevens willen verwerken voor een niet eerder genoemd doel, zullen wij u daarvan overeenkomstig de wet vooraf in kennis stellen.

 • Gegevensverwerking voor het initiëren en verwerken van contracten (art. 6, para. 1, lid b van de AVG)

Aanvullende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres, worden niet verzameld wanneer u de website bezoekt; tenzij u deze informatie vrijwillig verstrekt, bijv. om een contractaanbod te ontvangen. Uw gegevens worden opgeslagen om uw aanvraag te verwerken en af te handelen.

Voor het aanbieden van deze website en voor de bovengenoemde doeleinden kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan technische dienstverleners die ons ondersteunen (bijv. aanbieders van websiteondersteuning), die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en waarmee wij een overeenkomst voor de verwerking van opdrachten hebben gesloten. Uw gegevens worden overigens alleen aan andere derden doorgegeven en aan derde landen doorgegeven als dit uitdrukkelijk in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt vermeld of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wij slaan uw persoonsgegevens op voor de bovengenoemde doeleinden. Uw gegevens worden voor het eerst verwerkt vanaf het moment van verzamelen, voor zover u of een derde deze aan ons verstrekt. Wij verwijderen uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt wanneer de contractuele relatie met u is beëindigd of u uw toestemming herroept en aan alle wederzijdse aanspraken is voldaan en er geen andere wettelijke bewaarplichten of wettelijke rechtvaardigingsgronden voor opslag zijn.
Bij Google Analytics gebruiken wij de optie om de opslagperiode van uw gegevens te beperken tot 26 maanden.

Elke betrokkene heeft het recht op

 • informatie volgens art. 15 van de AVG,
 • Rectificatie volgens art. 16 van de AVG,
 • Verwijdering volgens art. 17 van de AVG,
 • Beperking van de verwerking volgens art, 18 van de AVG en​
 • op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 van de AVG en
 • op het recht om bezwaar te maken tegen verwerking in het kader van de wettelijke vereisten volgens art. 21 van de AVG.


Met betrekking tot het recht op informatie en het recht op verwijdering zijn de beperkingen volgens §§ 34 en 35 van de BDSG

van toepassing.

Recht van bezwaar

Indien de gegevensverwerking vindt plaats volgens art. 6. para. 1 lid e of f van de AVG, heeft u het recht om altijd bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie; als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims (bezwaar op grond van art. 21 para. 1 van de AVG).

Herroepingsrecht in geval van toestemming

als u ons afzonderlijk toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming volgens art. 7 para. 3 van de AVG altijd herroepen. Een dergelijke intrekking doet niets af aan de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden op basis van de toestemming tot aan het moment van intrekking.

Recht op bezwaar tegen gegevensverzameling in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 van de AVG)

indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op directe reclame van direct marketing, kunt u volgens art. 21 para. 2 en 3 van de AVG bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt ten behoeve van direct marketing doeleinden.

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat een verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, heeft u volgens art. 77 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Als u vragen heeft over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie, rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens of herroeping van de verleende toestemming, neem dan contact met ons op viadataprotection@alko-tech.comof via bovenstaande contactgegevens.
U kunt uw toestemming altijd geheel of gedeeltelijk herroepen. Stuur uw herroeping per e-mail naardataprotection@alko-tech.comof stuur een brief naar ons adres.

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. Cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek. U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en apart over de acceptatie ervan kunt beslissen of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt weigeren. Als u cookies niet accepteert, kan de functionaliteit van de website beperkt zijn. Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te verstrekken, worden volgens art. 6, para. 1 lid f van de AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten.


Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlog
bestanden die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van het serververzoek
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Het verzamelen van deze gegevens is gebeurd op basis van art. 6 para. 1, lid f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - daartoe moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.


Contactformulier

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, tijdelijk door ons opgeslagen voor de verwerking van de vraag en in geval van vervolgvragen. De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 para. 1, lid a van de AVG). Bij gebruik van ons contactformulier worden uw gegevens op onze server opgeslagen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden opgeslagen, kunt u uw toestemming voor de opslag van uw gegevens altijd herroepen door een informele e-mail te sturen naar dataprotection@alko-tech.comof stuur een brief nar Alois Kober GmbH, Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz.


Productregistratie op deze website

U kunt een productregistratie uitvoeren op onze site. De verplichte informatie die tijdens de inschrijving wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders weigeren we de registratie. Bij productregistraties via onze website, worden voornaam, achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer ingewonnen en opgeslagen. Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke veranderingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze wijze te informeren. De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens geschiedt voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6, para. 1, lid b van de AVG). Uw persoonsgegevens, waarmee u in het kader van de productregistratie heeft ingestemd, worden ook opgeslagen door Jotform Inc, 111 Pine St Suite 1815, San Francisco, CA 94111, USA ("Jotform"). Wanneer u ons contactformulier gebruikt, worden uw gegevens opgeslagen op de Jotformserver. Als u niet wilt dat uw gegevens door Jotform worden opgeslagen, kunt u uw toestemming voor de opslag van uw gegevens te allen tijde intrekken door een informele e-mail te sturen naar dataprotection@alko-tech.comof stuur een brief naar Alois Kober GmbH, Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz.

Afsluiting van een contract over orderverwerking

Wij hebben een contract over orderverwerking gesloten met Jotform en implementeren volledig de strikte specificaties van de Duitse autoriteiten voor gegevensbescherming bij het gebruik van Jotform.

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. De opslag van Google Analytics cookies en het gebruik van deze analyse-tools vindt plaats volgens Art. 6 para. 1, lid f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.


IP-anonimisering

Wij hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de
Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte alvorens aan de VS te worden toegezonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar
ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.


Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het opslaan van alle cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze en andere websites volledig kunt gebruiken. U kunt de overdracht van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Wij bieden u ook de mogelijkheid om u af te melden voor het verzamelen van uw gebruiksgegevens voor deze website door op de volgende link te klikken: Gegevensverzameling door Google Analytics voor deze website uitschakelen.. n dat geval wordt een speciale opt-out-cookie ingesteld, die voorkomt dat uw gebruiksgegevens bij een bezoek aan deze website in de toekomst worden verzameld.


Orderverwerking

Wij hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten en voldoen volledig aan de strenge
eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics. Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.


Demografische kenmerken op Google Analytics

Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Zo kunnen rapporten worden opgesteld met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde uitschakelen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals weergegeven in het item "Bezwaar tegen gegevensverzameling".


Bewaartermijn

Google bewaart gegevens op gebruikers- en event-niveau die verband houden met cookies, gebruikersidentificatoren (bijv. User ID) of advertentie-ID's (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID), die na 26 maanden worden geanonimiseerd of verwijderd. Details zijn te vinden onder de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de


Google AdWords en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een programma voor onlinereclame van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").
In het kader van Google AdWords gebruiken wij de zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie ingesteld voor het bijhouden van conversies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.
Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies zijn niet traceerbaar via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken voor AdWords-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten vernemen het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorverwezen naar een pagina met een Tracking-Tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google conversietracking eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder de gebruikersinstellingen. Zij worden dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.
Het opslaan van "conversiecookies" en het gebruik van deze trackingtool vindt plaats volgens Art. 6 para. 1, lid f van de AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren. Zie voor meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking het privacybeleid van Google:https://policies.google.com/privacy?hl=de.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.


Google Tag Manager

Google Tag Manager is een oplossing van Google Inc. waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via één interface. De Tag tool Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookie-loos domein en verzamelt geen persoonsgegevens. De tool activeert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als een deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft deze van kracht voor alle trackingtags die met Google Tag Manager zijn geïmplementeerd


Facebook Pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactie-pixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") voor conversiemeting.
Op die manier kan het gedrag van paginabezoekers worden gevolgd nadat zij door het klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en om toekomstige reclamemaatregelen te optimaliseren. De verzamelde gegevens zijn voor ons als beheerder van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik. Hierdoor kan Facebook advertenties aanbieden op Facebook-pagina's, maar ook buiten Facebook. Dit gebruik van gegevens kan door ons als beheerder van de site niet worden beïnvloed.
Het gebruik van Facebook Pixel vindt plaats volgens Art. 6 para. 1, lid f van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij doeltreffende reclamemaatregelen, waaronder sociale media. Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in de privacyverklaring van Facebook:https://de-de.facebook.com/about/privacy/.
U kunt ook de functie remarketing "Custom Audiences" in de instellingen voor
Advertenties ophttps://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screenuitschakelen. Hiervoor moet u ingelogd zijn op Facebook Heeft u geen Facebook-account, kunt u zich op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance afmelden voor op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.


CleverReach

Deze website gebruikt CleverReach voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach is een dienst waarmee de nieuwsbriefverzending
kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van de nieuwsbrief (bijv. e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland. Onze met CleverReach verzonden nieuwsbrieven stellen ons in staat het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief te analyseren. Hierbij wordt geanalyseerd hoeveel ontvangers de nieuwsbrief hebben geopend en hoe vaak op welke link in de nieuwsbrief is geklikt Met behulp van de zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf gedefinieerde actie (bijv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. Meer informatie over gegevensanalyse door CleverReach nieuwsbrieven is beschikbaar op: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.
De gegevensverwerking vindt plaats op basis van uw toestemming (art. 6 para. 1, lid a van de AVG). U kunt deze toestemming, zoals eerder beschreven, altijd herroepen door u af te melden voor de nieuwsbrief. Als u geen analyse door CleverReach wenst, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief.
De gegevens die u bij ons heeft opgeslagen om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden zowel van onze servers als van de servers van CleverReach verwijderd nadat u de nieuwsbrief hebt opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast. Raadpleeg voor meer details het gegevensbeschermingsbeleid van CleverReach op:https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.


Afsluiting van een orderverwerkingscontract

Wij hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met CleverReach en passen de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van CleverReach volledig toe.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Maps slaat uw IP-adres op. Deze wordt dan meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht van Google Maps. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van Google:https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Social Wall met Flockler

Deze website gebruikt de "Social Media Wall" van Flockler als compilatie van berichten van verschillende sociale netwerken waarin wij worden genoemd of die een hashtag met onze naam of de naam van een campagne bevatten. Dit omvat vermeldingen van berichten die we op sociale media plaatsen, evenals berichten die door gebruikers zijn geplaatst. De inhoud van de berichten wordt automatisch verkregen van de respectieve sociale netwerken in overeenstemming met de voorwaarden en toestemmingen van de auteurs, en gebruikers kunnen op elk moment bezwaar maken tegen de weergave. In beginsel zijn de auteurs verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten.

De aanbieders van de respectieve sociale netwerken zijn verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in verband met de presentatie van de berichten en hun inhoud In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring verwijzen wij naar de informatie op de respectieve sociale netwerken. Onverminderd de privacyrechten van gebruikers, raden wij gebruikers aan (ook) contact op te nemen met de respectieve auteurs of aanbieders van de respectieve sociale netwerken in geval van verzoeken om informatie en klachten over berichten die niet door ons zijn gemaakt, om de berichten bij de bron te verwijderen of om uw privacyrechten te doen gelden.

Technische uitvoering met: Flockler Oy, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Finland; Website: https://flockler.com/de; Privacybeleid: https://flockler.com/privacy-policy; Contract voor orderverwerking: https://flockler.com/dpa;Flockler's Veiligheidsmaatregelen van Flockler: https://flockler.com/technical-and-organisational-measures

Sharing Buttons

Wij gebruiken privacy-veilige "Shariff toetsen" op de website. Shariff is ontwikkeld door specialisten van het computerblad c't om meer privacy op het net mogelijk te maken en de gebruikelijke "deel"-toetsen van sociale netwerken te vervangen.

Informatie volgens artikel 13 van de AVG over online aanwezigheid in sociale media

Wij zijn online aanwezig op sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen daar te informeren over onze diensten.

Wij wijzen u erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's met zich meebrengen voor gebruikers, bijvoorbeeld omdat hierdoor de handhaving van gebruikersrechten kan worden bemoeilijkt. Bovendien worden gebruikersgegevens meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Voorts kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens worden opgeslagen die onafhankelijk zijn van de door de gebruikers gebruikte apparaten.

De verwerking van persoonsgegevens van gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen om gebruikers effectief te informeren en met gebruikers te communiceren volgens art. 6 para. 1 lid f. van de AVG.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerking en de mogelijkheid van bezwaar (Opt-Out) verwijzen wij naar de volgende gekoppelde informatie van de aanbieders.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten willen wij erop wijzen dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden uitgeoefend. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen passende maatregelen nemen en direct informatie verstrekken. Mocht u nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

AL-KO Vehicle Technology Group GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
Telefoon: + 49 (8221) - 970
E-Mail:info@alko-tech.com

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

Stephan Hinz
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz​
E-Mail:dataprotection@alko-tech.com

Elke betrokkene heeft het recht op

 • informatie volgens art. 15 van de AVG,
 • Rectificatie volgens art. 16 van de AVG,
 • Verwijdering volgens art. 17 van de AVG,
 • Beperking van de verwerking volgens art, 18 van de AVG en​
 • op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 van de AVG en
 • op het recht om bezwaar te maken tegen verwerking in het kader van de wettelijke vereisten volgens art. 21 van de AVG.


Met betrekking tot het recht op informatie en het recht op verwijdering zijn de beperkingen volgens §§ 34 en 35 van de BDSG van toepassing


Recht van bezwaar

Indien de gegevensverwerking plaats vinden volgens art. 6. para. 1 lid e of f van de AVG, heeft u het recht om altijd bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie; als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims (bezwaar op grond van art. 21, para. 1 van de AVG.


Herroepingsrecht in geval van toestemming

Indien u ons afzonderlijk toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming volgens art. 7 para. 3 van de AVG altijd herroepen. Een dergelijke herroeping laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.


Het recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 van de AVG)

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op directe reclame, kunt u volgens art. 21 para. 2 en 3 van de AVG bezwaar maken tegen deze verwerking. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt voor direct marketing doeleinden.


Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Indien u van mening bent dat een verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, heeft u volgens art. 77 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Als u vragen heeft over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie, rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens of herroeping van de verleende toestemming, neem dan contact met ons op viadataprotection@alko-tech.comof via bovenstaande contactgegevens.
U kunt uw toestemming altijd geheel of gedeeltelijk herroepen. Stuur uw herroeping per e-mail naardataprotection@alko-tech.comof stuur een brief naar ons adres.

Informatie volgens artikel 13 van de AVG voor klanten en leveranciers

Hierbij informeren wij u als klant of leverancier over de verwerking van uw persoonsgegevens door AL-KO Voertuigtechniek en over de rechten die u volgens het gegevensbeschermingsrecht toekomen.

Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

AL-KO Vehicle Technology Group GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
Telefoon: + 49 (8221) - 970
E-Mail:info@alko-tech.com

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

Stephan Hinz
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
E-mail:dataprotection@alko-tech.com

Bronnen

Wij verwerken persoonsgegevens die wij in het kader van onze zakelijke relatie van u of uit openbaar toegankelijke bronnen hebben ontvangen.


Toepassingsgebied en doel van de verwerking

Wij verwerken uw gegevens alleen als de verwerking wettelijk is toegestaan of als wij uw toestemming hebben gekregen om de gegevens te verwerken. Relevante persoonsgegevens zijn namen, adresgegevens en telecommunicatiegegevens. Daarnaast kan het ook gaan om aanvraag-, offerte- en bestelgegevens, gegevens uit de nakoming van onze contractuele verplichting, documentatiegegevens en andere gegevens die vergelijkbaar zijn met de genoemde categorieën.
Deze gegevens worden verzameld:

 • om u als onze leverancier te identificeren,
 • om de contractuele relatie uit te voeren,
 • om met u te corresponderen,
 • om eventuele bestaande aansprakelijkheidsvorderingen af te wikkelen en om eventuele vorderingen tegen u in te stellen.

Wettelijke grondslag van de verwerking

 • Gegevensverwerking met het oog op de uitvoering van de overeenkomst of de uitvoering van precontractuele maatregelen (art. 6, para. 1, lid b van de AVG)
  De verwerking van uw persoonsgegevens vindt hoofdzakelijk plaats met het oog op een passende uitvoering van de contractuele relatie.
 • Gegevensverwerking op basis van uw toestemming (art. 6, para. 1 lid a van de AVG)
  Voor zover wij van u toestemming hebben gekregen om persoonsgegevens te verwerken voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld het indienen van een offerte), is de verwerking op deze grondslag rechtmatig. De verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit geldt ook voor de herroeping van de toestemmingsverklaringen die u ons gaf voordat de AVG op 25 mei 2018 van kracht werd. De herroeping van de toestemming geldt voor de toekomst en laat de rechtmatigheid van de tot de herroeping verwerkte gegevens onverlet.
 • Gegevensverwerking voor legitiem belang (art. 6, para. 1 lid f van de AVG)
  Wij verwerken uw gegevens op een rechtmatige manier om onze legitieme belangen te beschermen. Dit omvat het gebruik van uw persoonsgegevens om:
  • rechtsvorderingen te doen gelden en ons te verdedigen in juridische geschillen
  • om strafbare feiten te onderzoeken of te voorkomen

Als wij uw persoonsgegevens willen verwerken voor een niet eerder genoemd doel, zullen wij u daarover vooraf informeren in het kader van de wettelijke bepalingen.

Aanvragen per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag, enz.), door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6, para. 1lid b van de AVG, voor zover uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6, para, 1, lid a).

Bewaartermijn van de gegevens

Wij bewaren of slaan uw gegevens op zolang dat nodig isvoor onze zakelijke doeleinden en verder in overeenstemming met de wettelijke bewaar-, documentatie- en verjaringstermijnen.

Ontvangers van gegevens

Bij AL-KO Voertuigtechniek hebben die afdelingen en medewerkers toegang tot uw persoonsgegevens die deze nodig hebben om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen of om legitieme belangen te beschermen. Bovendien kunnen door ons gebruikte dienstverleners en plaatsvervangende agenten gegevens voor deze doeleinden ontvangen. Wij mogen alleen informatie over u doorgeven als wettelijke bepalingen dit vereisen, u daarvoor toestemming heeft gegeven, wij wettelijk bevoegd zijn om informatie te verstrekken of door te geven en/of door ons ingeschakelde verwerkers waarborgen eveneens de naleving van de geheimhouding en de eisen van de AVG en de federale wet op de gegevensbescherming. Onder deze voorwaarden kunnen de volgende ontvangers gegevens ontvangen:

 • Aangesloten bedrijven van AL-KO Voertuigtechniek
 • Dienstverleners Service Provider
 • Kredietcontrole kredietbureaus
 • Overheidsinstanties voor de vervulling van wettelijke meldingsplichten bijv. financiële autoriteiten, sociale verzekeringsinstellingen, rechtshandhaving.
 • Banken, kredietkaartmaatschappijen
 • IT-Dienstverleners
 • Bedrijven die gegevens verwijderen
 • Auditing bedrijven
 • Incassodienstverlener
 • Dienstverlener voor websitebeheer
 • Verzekeringen

Gegevensoverdracht aan ontvangers buiten de EER

Gegevens worden alleen doorgegeven aan landen buiten de EU of de EER als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van contracten met klanten, leveranciers en servicepartners (bijv. materiaalinkoop, productie, logistiek), als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven of in het kader van de verwerking van bestellingen. Bovendien worden gegevens uitgewisseld met gelieerde ondernemingen van AL-KO voertuigtechniek in derde landen.
Indien gebruik wordt gemaakt van dienstverleners in derde landen, zijn deze, naast schriftelijke instructies, verplicht het gegevensbeschermingsniveau in de EU in acht te nemen door in te stemmen met de modelcontractbepalingen van de EU. Er bestaan overeenkomstige contractuele overeenkomsten met gelieerde ondernemingen van AL-KO Voertuigtechniek.

Rechten van betrokkenen / Uw rechten

Iedere betrokkene heeft recht op

 • informatie op grond van art. 15 van de AVG
 • Rectificatie volgens art. 16 van de AVG,
 • Verwijdering volgens art. 17 van de AVG
 • Beperking van de verwerking volgens art. 18 van de AVG en​
 • op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 van de AVG
 • op het recht om bezwaar te maken tegen verwerking in het kader van de wettelijke vereisten volgens art. 21 van de AVG.

De beperkingen volgens §§ 34 en 35 van de BDSG

gelden voor het recht op informatie en het recht op verwijdering. Recht op bezwaar
Indien de gegevensverwerking plaatsvinden volgens art. 6. para. 1 lid e of f van de AVG, heeft u het recht om altijd bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw bijzondere situatie; als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims (bezwaar op grond van art. 21 para. 1 van de AVG).

Herroepingsrecht in geval van toestemming
Indien u ons afzonderlijk toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming volgens art. 7 para. 3 van de AVG altijd herroepen. Een dergelijke herroeping laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.

Recht op bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 van de AVG)
Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op directe reclame, kunt u volgens art. 21 para. 2 en 3 van de AVG bezwaar maken tegen deze verwerking. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt ten behoeve van direct marketing doeleinden.

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Indien u van mening bent dat een verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, heeft u volgens art. 77 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Contactpersoon voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie, rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens of herroeping van de verleende toestemming, neem dan contact met ons op viadataprotection@alko-tech.comof via bovenstaande contactgegevens.
U kunt uw toestemming altijd geheel of gedeeltelijk herroepen. Stuur uw herroeping per e-mail naardataprotection@alko-tech.comof stuur een brief naar ons adres.

Informatie volgens artikel 13 van de AVG voor sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per post of via een online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonsgegevens die in het kader van de sollicitatieprocedure worden verzameld. Wij verzekeren u dat de verzameling, de verwerking en het gebruik van uw gegevens zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld.


Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

AL-KO Vehicle Technology Group GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
Telefoon: + 49 (8221) - 970
E-Mail:info@alko-tech.com

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

Stephan Hinz
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
E-Mail:dataprotection@alko-tech.com

Toepassingsgebied, doel en rechtsgrondslag van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw bijbehorende persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities in het kader van gesprekken, enz.

De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 van het nieuwe BDSG naar Duits recht (aangaan van een arbeidsverhouding), art. 6, para. 1 lid b van de AVG (algemene contractinitiatie) en - indien u toestemming heeft gegeven - art. 6, para. 1 lid a van de AVG. Toestemming kan altijd worden herroepen.
Binnen ons bedrijf worden uw persoonsgegevens alleen doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de behandeling van uw sollicitatie. Indien de aanvraag succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens verwerkt volgens § 26 van het nieuwe BDSG en volgens art. 6, para.1 lid b van de AVG voor de uitvoering van de arbeidsverhouding in onze gegevensverwerkingssystemen.

Duur van gegevensbewaring

Indien wij u geen baan kunnen aanbieden, u een baan afwijst, uw sollicitatie intrekt, uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt of ons verzoekt de gegevens te wissen, worden de door u verstrekte gegevens, inclusief eventuele resterende fysieke sollicitatiedocumenten, gedurende maximaal 6 maanden en 7 dagen na afloop van de sollicitatieprocedure opgeslagen of bewaard (bewaartermijn) om in geval van tegenstrijdigheden de gegevens van de sollicitatieprocedure te kunnen traceren (art. 6, para. 1, lid f van de AVG.

Als we uw profiel ook interessant vinden voor andere vacatures en andere gebruiksmogelijkheden willen onderzoeken, zullen we u schriftelijk vragen of u akkoord gaat met opname in de pool van sollicitanten. Hetzelfde geldt ook voor open sollicitaties. In het geval dat u akkoord bent gegaan met verdere opslag van uw persoonlijke gegevens, zullen wij uw gegevens overdragen aan onze pool van sollicitanten. Daar worden de gegevens na 12 maanden gewist.

Na het verstrijken van de bewaartermijn worden de gegevens gewist, tenzij er een wettelijke bewaarplicht bestaat of een andere wettelijke reden voor verdere opslag bestaat. Als blijkt dat het nodig is om uw gegevens na het verstrijken van de bewaartermijn te bewaren (bijv. vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), worden deze pas verwijderd als de gegevens niet meer relevant zijn. Andere wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.


Ontvangers van persoonsgegevens

Wij gebruiken het online portaal van d.vinci HR-Systems GmbH om uw sollicitatiegegevens te registreren. Dit werkt voor ons als dienstverlener en kan ook kennis krijgen van uw persoonsgegevens in verband met het onderhoud en de verzorging van de systemen. Met deze aanbieder hebben wij een zogenaamde orderverwerkingsovereenkomst afgesloten, die waarborgt dat de gegevensverwerking op een toelaatbare wijze plaatsvindt.
Uw sollicitatiegegevens worden na ontvangst van uw sollicitatie door de personeelsafdeling bekeken. Geschikte sollicitaties worden vervolgens intern doorgestuurd naar de afdeling die verantwoordelijk is voor de openstaande functie. Vervolgens wordt het verdere proces gecoördineerd. In principe hebben alleen die personen binnen het bedrijf toegang tot uw gegevens die dit nodig hebben voor een goed verloop van onze sollicitatieprocedure.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden in het kader van de sollicitatieprocedure.

Rechten van de betrokkene / Uw rechten

Elke betrokkene heeft recht op

 • informatie volgens art. 15 van de AVG
 • Rectificatie volgens art. 16 van de AVG,
 • Verwijdering volgens art. 17 van de AVG
 • Beperking van de verwerking op grond van art. 18 van de AVG en​
 • op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 van de AVG
 • op het recht om bezwaar te maken tegen verwerking in het kader van de wettelijke vereisten volgens art. 21 van de AVG.

De beperkingen volgens §§ 34 en 35 van de BDSG

gelden voor het recht op informatie en het recht op verwijdering. Recht op bezwaar
Indien de gegevensverwerking plaatsvinden volgens art. 6, para,1 lid e of f van de AVG heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie (bezwaar volgens art. 21 van de AVG); Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken met het oog op directe reclame, kunt u volgens art. 21, para. 2 en 3 van de AVG bezwaar maken tegen deze verwerking.

Herroepingsrecht in geval van toestemming
Als u ons afzonderlijk toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming volgens art. 7 para. 3 van de AVG altijd herroepen. Een dergelijke herroeping laat de rechtmatigheid van de verwerking die tot de herroeping op basis van de toestemming heeft plaatsgevonden, onverlet.

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Indien u van mening bent dat een verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de bepalingen van de AVG, heeft u volgens art. 77 van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.


Contactpersoon voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de verzameling, verwerking of het gebruik van uw persoonsgegevens, voor informatie, rectificatie, blokkering of verwijdering van gegevens of herroeping van de verleende toestemming, neem dan contact met ons op viadataprotection@alko-tech.comof via bovenstaande contactgegevens.
U kunt uw toestemming altijd geheel of gedeeltelijk herroepen. Stuur uw herroeping per mail naardataprotection@alko-tech.com of naar ons adres.