Fordonsteknik

Dataskydd

Dataskydd fordonsteknik

Det gläder oss att du intresserar dig för vår webbplats. För oss är det viktigt att din integritet skyddas. I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning informerar vi dig nedan i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

Allmänna anmärkningar gällande dataskydd

Personuppgifter samlas in, används och lämnas ut av AL-KO fordonsteknik endast när detta är tillåtet enligt lag efter du gett ditt uttryckliga samtycke till detta.
Personuppgifter är uppgifter som kan identifiera dig personligen. Denna integritetspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och för vad du använder dem. Den förklarar även för vilka ändamål detta sker.

Vi följer bestämmelserna för hantering av personuppgifter i art. 5 i GDPR. Dina uppgifter kommer att behandlas på grundval av laglighet, behandling i god tro, transparens

 • för fastställda, tydliga och berättigade ändamål
 • behandlingen begränsas till det som är nödvändigt (”uppgiftsminimering”)
 • faktamässigt korrekt och uppdaterat
 • endast så länge det krävs för behandlingens ändamål och
 • inklusive en rimlig säkerhetsnivå för personuppgifterna. 

Om vi använder externa tjänsteleverantörer i våra verksamhetsprocesser lämnar vi ut uppgifterna i nödvändig omfattning i enlighet med art. 28 i GDPR. Vi ber dig om förståelse för att vi inte utan vidare kan lämna ut namnen på de enskilda tjänsteleverantörerna. Dina anspråk om uppgiftsskydd garanteras dock helt enligt specifikationerna för registerföring.

Allmänna anmärkningar gällande IT-säkerhet

Die AL-KO fordonsteknik vidtar flera försiktighetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter är säkra. För detta följer vi ISO/IEC 27001 och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust av integritet, tillgänglighet och konfidentialitet. 
För ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig läsa vår integritetspolicy.

Din AL-KO Fordonsteknik 
Version: 30.04.2019

Information enligt artikel 13 i GDPR för webbplatsbesökare

När du använder denna webbplats samlas olika personuppgifter in. Som leverantör av dessa sidor tar vi skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstiftningen om uppgiftsskydd och denna integritetspolicy. Vi vill dock påpeka att uppgiftsöverföringen på internet (t.ex. genom kommunikation via e-post) kan ha vissa säkerhetsbrister. Ett fullständigt åtkomstskydd mot tredje parter är inte möjligt.

Ansvarigt organ för uppgiftsbehandlingen på denna webbplats är:

AL-KO Vehicle Technology Group GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
Telefon: + 49 (8221) - 970
E-post: info@alko-tech.com

Du når personuppgiftsansvarig på:
Stephan Hinz
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz​
E-post: dataprotection@alko-tech.com

Vissa uppgifter samlas in när du skickar in dem till oss. Till dessa hör bland annat uppgifter som du uppger i kontaktformulär. Andra uppgifter registreras automatiskt vid besök på webbplatsen genom vårt IT-system. Det är framför allt tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem och klockslag för sidnavigeringen). Registreringen av dessa uppgifter sker automatiskt, så snart du besöker vår webbplats.

En del av uppgifterna lagras för att tillhandahålla dig webbplatsen felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

 • Uppgiftsbehandling baserat på ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR.)
  Om vi fått ditt samtycke för uppgiftsbehandling för särskilda ändamål (t.ex. för att få personliga annonser, för identifiering), baseras behandlingen på ditt samtycke. Ett givet samtycke kan återkallas när som helst. Detta gäller även för återkallande av samtycke som du gett oss innan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Ett återkallat samtycke påverkar endast framtida behandling och lagligheten av uppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.
 • Uppgiftsbehandling baserat på berättigat intresse (art. 6.1 f i GDPR.)
  Vi behandlar dina uppgifter på ett tillåtet sätt för att skydda våra berättigade intressen. Detta omfattar även användningen av dina personuppgifter för att
  • Informera dig om våra produkter och tjänster.
  • Genomföra åtgärder för förbättring och utveckling av tjänster och produkter för att kunna erbjuda dig kundspecifika önskemål och optimerade tjänster
  • verkställa rättsliga krav och till försvar i rättsliga tvister
  • Upptäcka och förebygga brott
  • Dina uppgifter anonymiseras för att användas för analysändamål.

Om vi vill behandla dina personuppgifter för ett ändamål som inte nämnts tidigare, kommer vi att informera dig i förväg om detta inom ramen för lagstiftningen.

 • Uppgiftsbehandling i syfte att sluta och fullgöra ett avtal (art. 6.1 b i GDPR).

Ytterligare personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och e-postadress, registreras inte när du besöker webbplatsen, såvida du inte lämnar denna information frivilligt t.ex. för att gå en offert. Dina uppgifter kommer att sparas för att behandla din förfrågan och besvara den.

Dina uppgifter tillhandahålls till denna webbplats i ovan nämnda syften och lämnas eventuellt ut till vår tekniska tjänsteleverantör (t.ex. leverantör av webbplatsunderhåll), som vi valt omsorgsfullt valt ut och med vilken vi har slutit ett personuppgiftsbiträdesavtal. Utlämningen av dina uppgifter till andra tredjeparter och överföring till tredjeländer sker annars endast om det uttryckligen står i denna integritetspolicy, där vi har rättslig skyldighet att uppge detta.

Vi sparar dina personuppgifter för ovan nämnda ändamål. Dina uppgifter kommer först att behandlas från tidpunkten de registreras, om du eller en tredje part skickar dem till oss. Vi raderar dina personuppgifter som du delat med oss när avtalsförhållandet med dig har upphört eller du återkallar ditt samtycke och samtliga ömsesidiga krav är uppfyllda och det inte finns några andra lagringsskyldigheter eller rättsliga grunder för lagringen.
Genom Google Analytics använder vi möjligheten till begränsning under lagringstiden av dina uppgifter i 26 månader.

Alla registrerade har rätten till

 • information i enlighet med art. 15 i GDPR,
 • Rättelse enligt art. 16 i GDPR,
 • Radering enligt art. 17 i GDPR
 • Begränsning av behandling 18 i GDPR samt
 • dataportabilitet enligt art. 20 i GDPR och 
 • om rätten att göra invändningar mot behandlingen inom ramen för lagkraven enligt art. 21 i GDPR.


När det gäller rätten till information och rätten att radera gäller begränsningarna enligt §§ 34 och 35 i den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). 

 

Rätt att göra invändningar

Om uppgiftsbehandlingen baseras på art. 6.1 e eller f i GDPR, har du alltid rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grunder som härrör från din personliga situation. När du gör en invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida inte vi kan visa upp övertygande berättigade intressen för behandlingen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen syftar till att utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk (rätt till invändning i enlighet med art. 21.1 i GDPR).

 

Ångerrätt av ett samtycke 

Om du har gett oss ett separat samtycke för uppgiftsbehandlingen, kan du när som helst dra tillbaka detta enligt bestämmelsen i art. 7.3 F i GDPR. Vid ett sådant återkallande påverkas inte tidigare behandling som skett med ditt samtycke.

 

Rätten att göra invändningar mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (art. 21 i GDPR)

Om vi behandlar uppgifter om dig i syfte att göra direktreklam kan du invända mot denna behandling i enlighet med art. 21.2 och 21.3 i GDPR. Om du gör en invändning kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direktreklam.

 

Rätten att överklaga till en behörig tillsynsmyndighet

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot bestämmelserna i GDPR, har du i enlighet med art. 77 i GDPR rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet.

För frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, för information, rättelse, spärrning eller radering av data och återkallelse av beviljat samtycke, ber vi dig kontakta oss på  dataprotection@alko-tech.com eller ovan nämnda.
Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke helt eller delvis. Vi ber dig skicka ditt återkallande via e-post till an dataprotection@alko-tech.com eller till vår adress.

Vid besök på vår webbplats kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Det sker framför allt via cookies och med så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende sker i regel anonymt; surfbeteendet kan inte spåras till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda dessa verktyg. 

 

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas i din webbläsare. Cookies gör vårt utbud mer användarvänligt, effektivare och säkrare. De flesta cookies som vi använder är så kallade ”sessionscookies”. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies behålls på din enhet och lagras till du raderar dem. Dessa cookies möjliggör för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om när cookies sätts och själv bestämmer om de ska godkännas eller avvisas i specifika fall eller generellt. Om du väljer att inte godkänna cookies kan det leda till att webbplatsen endast fungerar begränsat. Cookies som krävs för att kommunicera elektroniskt eller tillhandahålla vissa funktioner du vill ha kommer de att lagras i enlighet med art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsleverantören har ett berättigat intresse till lagring av cookies för tekniskt felfritt och optimalt tillhandahållande av sin tjänst.  


Serverloggfiler

Webblplatsens leverantör samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler
som överförs automatiskt till oss från din webbläsare. Dessa är:

 • Operativsystemet som används för
 • webbläsartyp och webbläsarversion
 • Referrer URL
 • Hostname på åtkomstdatorn
 • Klockslag för serverförfrågan
 • IP-adress

En sammanslagning av dessa uppgifter med andra datakällor genomförs inte. Registreringen av dessa data baseras på art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsleverantören har ett berättigat intresse till tekniskt felfritt tillhandahållande och optimering av sin webbplats – och i detta syfte behöver registrera serverloggfilerna.


Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret, kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret inklusive de kontaktuppgifter du uppgett att tillfälligt lagras hos oss i syfte att behandla begäran och vid eventuella följdfrågor. Behandlingen av uppgifterna som angetts i kontaktformuläret som enbart baseras på ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR). När du använder vårt kontaktformulär lagras dina uppgifter på vår server. Om du inte vill att dina uppgifter lagras, kan du när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina uppgifter med ett enkelt e-postmeddelande till dataprotection@alko-tech.com eller med ett skriftligt meddelande till Alois Kober GmbH, Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz, Tyskland. 


Produktregistrering på denna webbplats

Du kan genomföra en produktregistrering på vår webbplats. Alla obligatoriska fält vid registreringen måste fyllas i fullständigt. Annars kan vi inte genomföra registreringen. Vid produktregistreringar via vår webbplats samlas förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer in och lagras. För viktiga ändringar som i offertens omfattning eller tekniskt nödvändiga ändringar använder vi den e-postadress du uppgett vid registreringen för att informera dig. Behandlingen uppgifter som du uppgett vid registreringen sker baserat på att det är nödvändigt att vidta åtgärder innan avtal ingåtts (art. 6.1 b i GDPR). Den lagring av dina personuppgifter, som du har samtyckt till i samband med registreringen, lagras av Jotform Inc., 111 Pine St. Suite 1815, San Francisco, CA 94111, USA (”Jotform”). När du använder vårt kontaktformulär lagras dina uppgifter på Jotform-servern. Om du inte vill att Jotform lagrar dina uppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina uppgifter med ett enkelt e-postmeddelande till dataprotection@alko-tech.com eller med ett skriftligt meddelande till Alois Kober GmbH, Ichenhauser Str. 14, 89359 Kötz, Tyskland. 

Ingående av avtal för registerföring

Vi har slutit ett avtal med Jotform för registerföring som fullt ut uppfyller de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när du använder Jotform.

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Det är textfiler, som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information om din användning av webbplatsen som skapas av cookien överförs i regel till en server i USA som tillhör Google och lagras där. Lagringen av Google Analytics cookies och användningen av dessa analysverktyg sker baserat på art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsleverantören har ett berättigat intresse att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och reklam.


IP-anonymisering

Vi har aktiverat funktionen IP-anonymisering på denna webbplats. Anonymiseringen förkortar din IP-adress från Google i någon av EU-länderna eller andra avtalsländer
i EES innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.
På uppdrag från operatören till denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att leverera andra tjänster åt operatören i samband med webbplats- och internetanvändandet. Google sammanför inte den IP-adress som överförs från din webbläsare i samband med Google Analytics med andra data.


Invändning mot uppgiftsinsamling

Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att ställa in detta i din webbläsare. Vi vill dock informera dig om att du då eventuellt inte kan använda dig av alla funktioner på denna webbsida i full utsträckning. Du kan dessutom förhindra att data, som skapas av cookies när du besöker webbsidan (inkl. din IP-adress), överförs och behandlas av Google genom att ladda ner och installera webbläsarinsticksprogrammet på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Vi erbjuder dessutom möjligheten att avaktivera registreringen av dina webbplatsanvändaruppgifter för denna webbplats genom att klicka på följande länk: Avaktivera uppgiftsregistrering från Google Analytics för denna webbplats. I detta fall skapas en speciell opt-out-cookie som förhindrar framtida registrering av dina användningsuppgifter vid besök på vår webbplats.


Registerföring

Vi har slutit ett avtal med Google om uppgiftsbehandling och ställer strikta krav
som fullständigt uppfyller de tyska dataskyddsmyndigheterna krav på användning från Google Analytics.


Demografiska variabler från Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner ”demografiska variabler” från Google Analytics. Detta innebär att rapporter som skapas kan innehålla uppgifter om webbplatsbesökarens ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad reklam från Google samt besöksuppgifter från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte spåras till någon specifik person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion i visningsinställningarna på ditt Google-konto eller genom att förbjuda insamling av dina uppgifter av Google Analytics enligt beskrivningen i punkten ”invändning mot uppgiftsinsamling”.


Lagringstid

De uppgifter som lagras av Google som användar- och händelsenivå som känns igen via cookies, användarigenkänning (t.ex. användar-ID) och annons-ID (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annons-ID) och anonymiseras eller raderas efter 26 månader. Mer information om detta finns på länken nedan: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de 


Google AdWords och Google konverteringsspårning

Denna webbplats använder Google AdWords. AdWords är ett webbaserat annonsprogram som tillhör Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). 
Inom ramen för Google AdWords använder vi så kallad konverteringsspårning. Om du klickar på en annons som placerats av Google kommer en cookie att användas för conversion-tracking. Cookies är små textfiler som webbläsaren lagrar på användarens dator. Dessa cookies förlorar efter 30 dagar sin giltighet och kan inte identifiera den enskilda användaren. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien fortfarande inte gått ut än, kan Google och vi identifiera att användaren som klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida.
Varje Google AdWords-kund får en unik cookie. Cookies kan inte spåras till specifika AdWords-kunder. Med hjälp av informationen från konverteringscookies skapas konverteringsstatistik för AdWords-kunder som valt konverteringsspårning. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickat på sin annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning. De får dock ingen information som kan identifiera de specifika användarna. Om du inte vill bli spårad kan du invända mot denna användning genom att enkelt avaktivera cookien för Googles konverteringsspårning eller i din webbläsare under användarinställningar. De ingår alltså inte i statistiken över conversion-tracking.
Lagringen av ”conversion-cookies” och användningen av dessa spårningsverktyg sker baserat på art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsleverantören har ett berättigat intresse att analysera användarbeteende för att optimera både sin webbplats och reklam. Mer information om Google AdWords och Google conversion-tracking hittar du dataskyddsbestämmelserna från Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras cookieinställningarna och endast tillåta cookies i enskilda fall, neka cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på webbplatsen begränsas.


Google Tag Manager

Google Tag Manager är en lösning från Google Inc., som gör att marknadsförare kan hantera webbplatstaggar från ett gränssnitt. Själva Tool Tag Manager (som implementerar taggarna) är en cookielös domän och registrerar inga personuppgifter. Verktyget gör att andra taggar utlöses som i sin tur kan samla in data. Google Tag Manager kommer inte åt dessa uppgifter. Om du har avaktiverat domän- eller cookienivå, kommer detta finnas kvar för alla spårningstaggar som implementeras med Google Tag Manager.


Facebook Pixel

Vår webbplats använder konverteringsmätning av besökspixeln från Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).
På så vis kan sidans besökare följas efter att de har vidarebefordrats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör att effektiviteten för Facebook-annonsvisningen utvärderas för statistik och marknadsföringsundersökning och optimerar på så sätt framtida annonser. De insamlade uppgifterna är för oss som leverantör anonyma, så vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook, så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna annonsändamål i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändningspolicy. Detta gör det möjligt för Facebook att annonsera på Facebooks sidor utanför Facebook. Användningen av dessa uppgifter kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.
Användningen av Facebook-Pixel sker baserat på art. 6.1 f i GDPR. Webbplatsleverantören har ett berättigat intresse för effektiv reklam inklusive sociala medier. Du hittar ytterligare information om att skydda din integritet i Facebooks dataskyddsinformation: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Du kan dessutom använda remarketing-funktionen ”custom audiences” under inställningar för
annonser under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen för inaktiveringen. Dessutom måste du ha ett Facebook-konto. Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera användarbaserad reklam från Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliances webbplats: 
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/


CleverReach

Denna webbplats använder CleverReach för utskickning av nyhetsbrev. Leverantören är CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach är en tjänst som kan
organisera och analysera utskick av nyhetsbrev. De uppgifter du angett vid registreringen av nyhetsbrevet (t.ex. e-postadress) sparas på CleverReachs servrar i Tyskland eller Irland. Vårt nyhetsbrev som skickas via CleverReach gör det möjligt för oss att analysera nyhetsbrevsmottagarens beteende. Utifrån dessa kan man bland annat analysera hur många mottagare som har öppnat nyhetsbrev och hur ofta det klickats på olika länkar i nyhetsbrevet. Med hjälp av den så kallade konverteringsspårningen kan man dessutom analysera om klickningarna på länkarna i nyhetsbrevet lett till någon definierad händelse (t.ex. köp av en produkt på vår webbplats). Ytterligare information om dataanalysen om CleverReachs nyhetsbrev får du på: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/
Uppgiftsbehandlingen sker baserat på ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR). Du kan när som helst dra tillbaka ovan nämnda samtycke genom att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Om du inte vill ha några analys från CleverReach, måste du avregistrera dig från nyhetsbrevet.
De uppgifter du har angett till oss för att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras hos oss fram till dess att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Uppgifterna raderas både från våra servrar och från CleverReachs servrar efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade. Mer information om dataskyddsbestämmelser från CleverReach får du nedan: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/


Ingående av avtal för registerföring

Vi har slutit ett avtal med CleverReach för registerföring som fullt ut uppfyller de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när du använder CleverReach.

Google Maps 

Denna webbplats använder en karttjänsten Google Maps via en API. Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
Google Maps kommer att spara din IP-adress. Denna överförs i regel till en Google-server i USA och sparas där. Webbplatsens leverantör har inget inflytande över dataöverföringen från Google Maps. Mer information om hanteringen av användaruppgifter hittar du i Googles sekretesspolicy: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Social Wall med Flockler

Denna webbplats använder ”Social Media Wall” från Flockler som en sammanställning av inlägg från olika sociala medier, där vi nämns eller som har en hashtag med vårt namn eller vår kampanj. Till dessa hör omnämnande av inlägg vi gör på sociala medier samt inlägg som publiceras av användare. Innehållet i inläggen hämtas automatiskt från respektive sociala nätverk i enlighet med författarnas villkor och tillstånd och användarna kan när som helst invända mot visningen. Författarna ansvarar för innehållet i inläggen.

Leverantören för de respektive sociala nätverken ansvarar för att behandla uppgifterna i samband med visningen av inläggen och deras innehåll. Vi hänvisar till informationen på respektive sociala nätverken i samband med denna integritetspolicy. Utan att det påverkar den registrerade användarens rättigheter rekommenderar vi att användaren (även) utövar sina rättigheter genom att kontakta respektive författare eller leverantör för det sociala närverket i fråga vid förfrågningar om information och klagomål på inlägg som inte skrivits av oss, för att ta bort inläggen från källan.

Teknisk implementering med: Flockler Oy, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere, Finland; Webbplats: https://flockler.com/de; Integritetspolicy: https://flockler.com/privacy-policy; Personuppgiftsbiträdesavtal: https://flockler.com/dpa;Säkerhetsåtgärder av Flockler: https://flockler.com/technical-and-organisational-measures.

 

Sharing-Buttons

På webbplatsen använder vi de integritetssäkra ”Shariff-knapparna”. Shariff utvecklades av specialister från datortidsskriften c’t för att få mer integritet på internet och ersätta de vanliga delningsknapparna på sociala medier. 

Information enligt artikel 13 i GDPR om närvaro på sociala medier

Vi har närvaro på sociala nätverk och plattformar för att informera om våra tjänster och kommunicera med kunder, berörda parter och användare som är aktiva där.

Observera att användaruppgifter på denna webbplats kan användas utanför EU. Detta kan leda till risker för användarna, till exempel eftersom försvåra att upprätthålla användarnas rättigheter. Dessutom behandlas användaruppgifter vanligtvis för marknadsundersöknings- och reklamändamål. Användarprofiler kan t.ex. skapas utifrån användarnas beteende och intressen. Användarprofilerna kan sin tur användas för att t.ex. placera annonser på och utanför plattformarna som troligen intresserar användarna. För dessa ändamål lagras vanligtvis cookies på användares datorer, där användarnas beteende och intressen lagras. Dessutom kan användarprofilerna även lagras oberoende av vilka enheter som används av användarna.

Behandlingen av användarens personuppgifter sker baserat på vårt berättigade intresse effektiv information och kommunikation till användarna enligt art. 6.1 f i GDPR. 

För en detaljerad beskrivning av respektive behandling och möjligheter till invändning (opt-out) hänvisar vi till följande informationen via länken till leverantörerna.

Även vad gäller förfrågningar och utövande av dina användarrättigheter är det effektivast att vända sig till leverantörerna. Endast leverantörerna har åtkomst till användaruppgifterna och kan direkt vidta lämpliga åtgärder och lämna information. Om du ändå behöver hjälp, är du välkommen att kontakta oss.
 

Ansvarigt organ för uppgiftsbehandlingen på denna webbplats är:

AL-KO Vehicle Technology Group GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
Telefon: + 49 (8221) - 970
E-post: info@alko-tech.com

Du når personuppgiftsansvarig på:

Stephan Hinz
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz​
E-post: dataprotection@alko-tech.com

Alla registrerade har rätten till

 • information i enlighet med art. 15 i GDPR,
 • Rättelse enligt art. 16 i GDPR,
 • Radering enligt art. 17 i GDPR
 • Begränsning av behandling 18 i GDPR samt
 • dataportabilitet enligt art. 20 i GDPR och 
 • om rätten att göra invändningar mot behandlingen inom ramen för lagkraven enligt art. 21 i GDPR.


När det gäller rätten till information och rätten att radera gäller begränsningarna enligt §§ 34 och 35 i den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). 


Rätt att göra invändningar

Om uppgiftsbehandlingen baseras på art. 6.1 e eller f i GDPR, har du alltid rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grunder som härrör från din personliga situation. När du gör en invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida inte vi kan visa upp övertygande berättigade intressen för behandlingen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen syftar till att utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk (rätt till invändning i enlighet med art. 21.1 i GDPR).


Ångerrätt av ett samtycke 

Om du har gett oss ett separat samtycke för uppgiftsbehandlingen, kan du när som helst dra tillbaka detta enligt bestämmelsen i art. 7.3 F i GDPR. Vid ett sådant återkallande påverkas inte tidigare behandling som skett med ditt samtycke.


Rätten att göra invändningar mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (art. 21 i GDPR)

Om vi behandlar uppgifter om dig i syfte att göra direktreklam kan du invända mot denna behandling i enlighet med art. 21.2 och 21.3 i GDPR. Om du gör en invändning kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direktreklam.


Rätten att överklaga till en behörig tillsynsmyndighet

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot bestämmelserna i GDPR, har du i enlighet med art. 77 i GDPR rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet.

För frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, för information, rättelse, spärrning eller radering av data och återkallelse av beviljat samtycke, var god kontakta dataprotection@alko-tech.com eller via ovan nämnda kontaktuppgifter.
Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke helt eller delvis. Vi ber dig skicka ditt återkallande via e-post till an dataprotection@alko-tech.com eller till vår adress.

Information enligt artikel 13 i GDPR för kunder och leverantörer

Härmed informerar vi digsom kund eller leverantör om behandlingen av dina personuppgifter av AL-KO fordonsteknik och om dina rättigheter enligt personuppgiftslagstiftningen. 
 

Ansvarig och personuppgiftsansvarig

Ansvarigt organ för uppgiftsbehandlingen är:

AL-KO Vehicle Technology Group GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
Telefon: + 49 (8221) - 970
E-post: info@alko-tech.com

Du når personuppgiftsansvarig på:

Stephan Hinz
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
E-post: dataprotection@alko-tech.com

 

Källor

Vi behandlar personuppgifter som vi mottagit från dig som en del av vår affärsrelation med dig eller via offentligt tillgängliga källor.


Hantering och ändamål med behandlingen 

Vi behandlar dina uppgifter endast om det är tillåtet enligt lag eller om vi fått ditt samtycke ditt uppgiftsbehandlingen. Relevanta personuppgifter är namn, adress och telekommunikation. Dessutom kan det handla om förfrågnings- offert- och beställningsuppgifter, uppgifter om fullgörandet av våra avtalsskyldigheter, dokumentationsuppgifter och andra uppgifter som är jämförbara med de nämnda kategorierna.
Uppgiftsinsamlingen sker för att:

 • identifiera dig som vår leverantör,
 • fullgöra avtalsförhållandet,
 • kommunicera med dig,
 • behandla ev. befintliga ansvarsanspråk eller göra något anspråk mot dig.

 

Rättslig grund för behandlingen

 • Uppgiftsbehandling i syfte att fullgöra avtalet eller genomföra åtgärder före avtalet (art. 6.1 b i GDPR).
  Behandlingen av dina personuppgifter sker framför allt i syfte att på ett lämpligt sätt fullgöra ett avtalsförhållande.
 • Uppgiftsbehandling baserat på ditt samtycke (art. 6.1 a i GDPR)​
  Om vi fått ditt samtycke för uppgiftsbehandling för särskilda ändamål (t.ex. offerter), baseras behandlingen på ditt samtycke. Ett givet samtycke kan återkallas när som helst. Detta gäller även för återkallande av samtycke som du gett oss innan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Ett återkallat samtycke påverkar endast framtida behandling och lagligheten av uppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.
 • Uppgiftsbehandling baserat på berättigat intresse (art. 6.1 f i GDPR)​
  Vi behandlar dina uppgifter på ett tillåtet sätt för att skydda våra berättigade intressen. Detta omfattar även användningen av dina personuppgifter för att:
  • Åberopa rättsliga anspråk och försvar i rättsliga tvister.
  • Upptäcka och förebygga brott

Om vi vill behandla dina personuppgifter för ett ändamål som inte nämnts ovan kommer vi att informera dig i förväg inom ramen för gällande lagstiftning. 
 

Förfrågningar via e-post, telefon eller fax

När du kontaktar oss via e-post, telefon eller fax, sparas och behandlas alla personuppgifter som härrör från detta (namn, förfrågan etc.) hos oss i syfte att behandla din synpunkt. Dessa uppgifter lämnar vi inte ut utan ditt samtycke. Behandling av dessa data baseras på art. 6.1 b i GDPR, om din begäran är knuten till fullgörandet av ett avtal eller krävs för att kunna utföra åtgärder innan avtalets sluts. I alla övriga fall som berör behandlingen baserat på ditt samtycke (art. 6.1 a).
 

Uppgifternas lagringstid

Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för våra affärsändamål och utöver det i enlighet med lagstadgade lagrings-, dokumentations- och preskriptionstider.
 

Mottagare av uppgifterna 

På AL-KO fordonsteknik har de endast de avdelningar och de anställda som behöver dina personuppgifter, inom ramen för att uppfylla våra avtalsenliga och rättsliga skyldigheter eller för att utöva våra berättigade intressen, åtkomst till dem. Dessutom kan våra tjänsteleverantörer och ombud ta emot uppgifter för dessa ändamål. Vi får endast lämna ut information om dig om detta krävs enligt lagstadgade bestämmelser, du har gett ditt samtycke, vi är juridiskt behöriga att tillhandahålla information eller vidarebefordra den och/eller vårt utsedda personuppgiftsbiträde garanterar också att sekretessen och kraven i GDPR och nationella bestämmelser uppfylls. Under dessa förutsättningar kan följande mottagare få uppgifterna: 

 • Närstående företag till AL-KO fordonsteknik  
 • Tjänsteleverantör & Service Provider
 • Kreditupplysningsföretag  
 • Offentliga organ för att uppfylla lagstadgade rapporteringsskyldigheter t.ex. skattemyndigheter, socialförsäkringstagare, brottsbekämpande myndigheter
 • Bankar, kreditkortsföretag
 • IT-tjänsteleverantörer  
 • Datahanteringsföretag 
 • Revisionsbyråer 
 • Inkassotjänsteleverantör 
 • Tjänsteleverantör för webbplatshantering​
 • Försäkringar

Uppgiftsutlämning till mottagare utanför EES

En uppgiftsöverföring till länder utanför EU eller EES sker endast om detta krävs för att genomföra ett avtal med kunder, leverantörer och tjänsteleverantörer (t.ex. materialanskaffning, tillverkning, logistik), till vilket du gett oss ditt samtycke eller inom ramen för registerföringen. Dessutom sker uppgiftsutbyte även med närstående företag till AL-KO fordonsteknik till tredjeländer.
Om tjänsteleverantörerna har sitt säte i ett tredjeland ska dessa förutom skriftliga instruktioner uppfylla EU:s standardavtal för adekvat dataskyddsnivå. Motsvarande avtal finns med närstående företag till AL-KO fordonsteknik.

 

Registrerades rättigheter / dina rättigheter

Alla registrerade har rätten till

 • information i enlighet med art. 15 i GDPR
 • Rättelse enligt art. 16 GDPR
 • Radering enligt art. 17 i GDPR
 • Begränsning av behandling 18 i GDPR samt
 • om dataportabilitet enligt art. 20 i GDPR och 
 • om rätten att göra invändningar mot behandlingen inom ramen för lagkraven enligt art. 21 i GDPR

När det gäller rätten till information och rätten att radera gäller begränsningarna enligt §§ 34 och 35 i den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). 

Rätt att göra invändningar 
Om uppgiftsbehandlingen baseras på art. 6.1 e eller f i GDPR, har du alltid rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grunder som härrör från din personliga situation. När du gör en invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida inte vi kan visa upp övertygande berättigade intressen för behandlingen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen syftar till att utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk (rätt till invändning i enlighet med art. 21.1 i GDPR).

Ångerrätt av ett samtycke 
Om du har gett oss ett separat samtycke för uppgiftsbehandlingen, kan du när som helst dra tillbaka detta enligt bestämmelsen i art. 7.3 F i GDPR. Vid ett sådant återkallande påverkas inte tidigare behandling som skett med ditt samtycke.

Rätten att göra invändningar mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (art. 21 i GDPR)
Om vi behandlar uppgifter om dig i syfte att göra direktreklam kan du invända mot denna behandling i enlighet med art. 21.2 och 21.3 i GDPR. Om du gör en invändning kommer dina personuppgifter därefter inte längre att användas för direktreklam.

Rätten att överklaga till en behörig tillsynsmyndighet
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot bestämmelserna i GDPR, har du i enlighet med art. 77 i GDPR om rätten att överklaga till en tillsynsmyndighet.

 

Kontaktperson för dataskydd

För frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, för information, rättelse, spärrning eller radering av uppgifter och återkallelse av beviljat samtycke, var god kontakta dataprotection@alko-tech.com eller via ovan nämnda kontaktuppgifter.
Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke helt eller delvis. Vi ber dig skicka ditt återkallande via e-post till an dataprotection@alko-tech.com eller till vår adress.

Information enligt artikel 13 i GDPR för sökande

Vi ger dig möjligheten att söka en tjänst hos oss (t.ex. ansökan via post eller nätformulär). Nedan informerar vi dig om omfattning, syftet och användningen av dina personuppgifter som samlas in inom ramen för ansökningsförfarandet. Vi säkerställer att insamlingen, behandlingen och användningen av dina uppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och alla andra lagbestämmelser och att dina uppgifter behandlas med största sekretess.


Ansvarig och personuppgiftsansvarig

Ansvarigt organ för uppgiftsbehandlingen är:

AL-KO Vehicle Technology Group GmbH
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
Telefon: + 49 (8221) - 970
E-post: info@alko-tech.com

Du når personuppgiftsansvarig på:

Stephan Hinz
Ichenhauser Str. 14
89359 Kötz
E-post: dataprotection@alko-tech.com

 

Omfattning, ändamål och rättslig grund för uppgiftsinsamlingen

Om du skickar en ansökan till oss kommer vi att behandla dina tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningsdokument, anteckningar från arbetsintervjuer etc.) i den omfattning det krävs för att fatta beslut om anställningsförhållandet. 

Rättslig grund för detta är § 26 BDSG enligt tysk rätt (inledande av ett avtalsförhållande), art. 6.1 b i GDPR (vidta åtgärder före avtalet ingås) och förutsatt att du gett ditt samtycke enligt art. 6.1 a i GDPR. Samtycket kan när som helst dras tillbaka. 
Dina personuppgifter skickas uteslutande till personer inom vårt företag som är delaktiga i behandlingen av din ansökan. Om den sökande anställs behandlas de uppgifter du gett oss baserat på den tyska § 26 i den tyska dataskyddslagen (BDSG) och 6.1 b i GDPR lagras den i vårt uppgiftsbehandlingssystem i syfte att fullgöra anställningsförhållandet.
 

Uppgifternas lagringstid

Om vi inte kan ge ditt ett jobberbjudande, du tackar nej till ett jobberbjudande, drar tillbaka din ansökan, återkallar ditt samtycke till uppgiftsbehandling eller ber oss radera uppgifterna, kommer de överförda uppgifterna inklusive eventuella fysiska kopior av ansökningen lagras i maximalt 6 månader och 7 dagar efter avslutad ansökningsprocess (lagringsfrist), för att kunna reda ut eventuella meningsskiljaktigheter i förfarandet (art. 6.1 f i GDPR.

Om vi tycker att din profil är intressant för andra vakanser och vill undersöka andra anställningsmöjligheter, kommer vi att skriva till dig och fråga om du vill ingå i gruppen sökande. Samma gäller även för spontana ansökningar. Om du har samtyckt till att vi lagrar dina personuppgifter kommer vi att överföra dina uppgifter till vårt register över sökande. Dessa uppgifter raderas efter 12 månader.

Efter lagringsperioden löpt ut kommer uppgifterna att raderas, om det inte finns någon lagstadgad lagringsskyldighet eller någon annan rättslig grund till förlängd lagringstid. Om det är uppenbart att vi kommer att behöva lagra dina uppgifter längre än lagringsfristen (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättslig tvist) sker raderingen först när uppgifterna blivit helt irrelevanta. Övriga lagstadgade lagringskrav påverkas inte.


Mottagare av personuppgifter

För registrering av dina ansökningsuppgifter använder vi onlineportalen d.vinci HR-Systems GmbH. De är vår tjänsteleverantör och kan även få kännedom om dina personuppgifter i samband med underhåll och skötsel av systemen. Vi har slutit ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att uppgiftsbehandlingen sker enligt lagstiftningen.
De uppgifter du lämnat i egenskap av sökande kommer att granskas av personalavdelningen efter att din ansökan mottagits. Intressanta ansökningar skickas sedan vidare internt till avdelningschefen för jobbet du sökt. Därefter samordnas det fortsatta förfarandet. På företaget råder principen att de personer som behöver uppgifterna inom ramen för ansökningsförfarandet som får tillgång till dina uppgifter.
 

Uppgiftsutlämning till tredje parter

Personuppgifter lämnas inte ut till tredje parter inom ramen för ansökningsprocessen.
 

Registrerades rättigheter / dina rättigheter

Varje berörd person har rätt till

 • Information enligt art. 15 i GDPR
 • Rättelse enligt art. 16 i GDPR
 • Radering enligt art. 17 i GDPR
 • Begränsning av behandling 18 i GDPR samt
 • dataportabilitet enligt art. 20 i GDPR och 
 • om rätten att göra invändningar mot behandlingen inom ramen för lagkraven enligt art. 21 i GDPR

När det gäller rätten till information och rätten att radera gäller begränsningarna enligt §§ 34 och 35 i den tyska dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG). 

Rätt att göra invändningar
Om uppgiftsbehandlingen baseras på art. 6.1 e eller f i GDPR, har du alltid rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter på grunder som härrör från din personliga situation.(Rätt till invändning enligt art. 21 i GDPR).När du gör en invändning kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter, såvida inte vi kan visa upp övertygande berättigade intressen för behandlingen, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen syftar till att utöva eller försvara oss mot rättsliga anspråk. Om vi behandlar uppgifter om dig i syfte att göra direktreklam kan du invända mot denna behandling i enlighet med art. 21.2 och 21.3 i GDPR. 

Ångerrätt av ett samtycke 
Om du har gett oss ett separat samtycke för uppgiftsbehandlingen, kan du när som helst dra tillbaka detta enligt bestämmelsen i art. 7.3 F i GDPR. Vid ett sådant återkallande påverkas inte tidigare behandling som skett med ditt samtycke.

Rätten att överklaga till en behörig tillsynsmyndighet
Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot bestämmelserna i GDPR, har du i enlighet med art. 77 i GDPR om rätten att överklaga till en tillsynsmyndighet.


Kontaktperson för dataskydd

För frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, för information, rättelse, spärrning eller radering av uppgifter och återkallelse av beviljat samtycke, var god kontakta dataprotection@alko-tech.com eller via ovan nämnda kontaktuppgifter.
Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke helt eller delvis. Vi ber dig skicka ditt återkallande via e-post till an dataprotection@alko-tech.com eller till vår adress.